• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 887 Протокол 68 от 20.09.2011 г.

Т.2. Предложение за продажба на поземлен имот с идентификатор 02508.90.208 в землището на гр. Балчик

                   Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 887:  І. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8, от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №238/27.02.2009 г. на ОбС, писмо с вх. №30-1795-1#1/ 17.08.2011 година от "Агролеспроект" ЕООД, гр. София и  във връзка с писмо за намерения с вх. №63-22-34/10.06.2011година от "Албена" АД, общински съвет - Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на следният общински имот:

     1. Общински поземлен имот с идентификатор 02508.90.208 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик, община Балчик, одобрени със Заповед №300-5-5/04.02.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, с площ от 21795 кв.м., съгласно АОС 4057/24.06.2011 год.

     2. Одобрява пазарната оценка на имота по т. 1 в размер на 13 800 лв.              /тринадесет хиляди и осемстотин лева/ като начална цена за провеждане на търга.

     3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по провеждането на търга и сключването на договор със спечелилият участник.

Решението е прието поименно със "За" - 16, "Против" - 0, "Въздържал се" - 1