• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 886 Протокол 68 от 20.09.2011 г.

Т.1. Предложение за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2011 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 886:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, 12 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет - Балчик актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2011 година, приета с Решение 752 от 17.02.2011 година, като допълва:

1.      Раздел ІІІ Б - "Имоти, които община Балчик има намерение на продаде" със следния имот:

- Земеделска територия с площ от 21 795 кв.м., представляваща поземлен имот № 02508.90.208 по кадастралната карта на град Балчик.

Решението е прието поименно със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0