• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 885 Протокол 67 от 30.08.2011 г.

Т. 25. Предложение за удължаване срокът на договор под наем на паркинг и отдаване на паркинг под наем.

Вносител: Стефан Павлов - Председател на общински съвет

РЕШЕНИЕ 885:  Отменено т. 1, с решение на ДАС

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; §78, ал.2 от ЗОБ; чл.19, ал.5 от НОРПУРОИ, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се удължи срокът на договор до пет години сключен между „Балчик Бийч"ЕООД ЕИК201583561 и Община Балчик за Паркинг "Двореца" гр. Балчик с площ от 1 205 м2, представляващ обособена част от  ПИ № 02508.7.138 по кадастралната карта на гр. Балчик, при начална годишна наемна цена: 5 494.80 лв., без ДДС; 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост; чл. 16, ал. 1 и ал. 2  от НОРПУРОИ, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да бъде отдаден под наем съгласно предназначението си паркинг - публична общинска собственост, както следва:

2.1. Паркинг "Морска гара" гр. Балчик с площ от 1 472 м2, представляващ ПИ № 02508.86.85 по кадастралната карта на гр. Балчик, при начална годишна наемна цена: 6 721.32 лв., без ДДС;

2.2. Имот - публична общинска собственост по т. 2.1 да бъде отдаден под наем за срок от 1 /година/, след провеждане на публичен търг;

         2.3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по търговския закон.

         3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите се правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

Гласували поименно със "За" - 12, "Против" - 0, "Въздържал се" - 5