• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 883 Протокол 67 от 30.08.2011 г.


Т.23. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗСК

РЕШЕНИЕ 883:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик отпуска еднократни финансови помощи, както следва:

1. Росица Калоянова Иванова от с. Оброчище, ул. "Теменуга" № 13, за лечение на съпруга й Владимир Арабов,  в размер на 200.00 (двеста) лева.

Гласували поименно със "За" - 16, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0

2. Галя Боркова Иванова от гр. Балчик, ул. "Ю. Венелин" № 2, за изследвания на детето й Елена Енчева Иванова, в размер на 200 (двеста) лева.

Гласували поименно със "За" - 16, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0

3. Никола Стоянов Николов от с. Гурково, ул. "9-ти септември" № 37, за лечение, в размер на 200.00  (двеста) лева.

Гласували поименно със "За" - 16, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0

4. Мария Кънчева Василева от с. Храброво, за закупуване на консумативи за СРАР - апарат, в размер на 450.00 (четиристотин и петдесет) лева. Упълномощава кмета на село Храброво да закупи апарата и отчете фактурата пред ПКЗСК.

Гласували поименно със "За" - 16, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0

5. Себиле Юсуфова Изетова от гр. Балчик, ул. "Г. С. Раковски" № 46, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

Гласували поименно със "За" - 16, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0

6. Иван Савов Иванов от с. Кранево, ул. "Пирин" № 3, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

Гласували поименно със "За" - 16, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0

7. Николай Павлов Петков от гр. Балчик, ж.к. "Балик" бл. 18, вх. Б, ап. 605, за лечение, в размер на 400 (четиристотин) лева.

Гласували поименно със "За" - 16, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0

8. Габриел Николаев Николов от с. Гурково, ул. "Камчия" № 1, за лечение, в размер на 250 (двеста и петдесет) лева. Упълномощава кмета на с. Гурково да получи парите и ги внесе в лечебното заведение. Фактурата да отчете в ПКЗСК.

Гласували поименно със "За" - 16, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0