• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 881 Протокол 67 от 30.08.2011 г.

Т.20. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Кирчо Славов Кирчев, по отношение на ПИ № 02508.1.324.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

Точката е оттеглена от докладчика.

 

21. Предложение за награждаване на заслужили деятели на спорта.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗСК

РЕШЕНИЕ 881:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, по случай 50-годишнината на първите златни медали, спечелени от състезатели на Морски клуб - Балчик, общински съвет - Балчик награждава с парична награда от по 200.00 лева на човек заслужилите деятели на спорта, както следва:

       1. Мирко Мирков

       2. Вели Велиев

       3. Живко Бончев

       4. Яни Коларов

       5. Ганчо Коларов

       6. Стефан Цезаров

       7. Хасан Алиев

       8. Евгени Кънев

Гласували поименно със "За" - 16, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0