• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 880 Протокол 67 от 30.08.2011 г.

Т.19. Предложение за издаване на Запис на заповед от община Балчик, в полза на МРРБ, обезпечаваща авансово плащане по Договор за Проект "Балчик - сцена на изкуствата".

    Докладва: Митко Петров - зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 880:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и Решение 744 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 31.01.2011 г., във  връзка с указания за изпълнението  на  договори  за безвъзмездна  финансова  помощ  по  ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти, и в изпълнение на чл. 4, т. 4.1 и т. 4.2 от Договор № BG161PO001/1.1-10/2010/006 от 09.08.2011 г. за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Балчик и МРРБ за Проект „Балчик - сцена на изкуствата", Общински съвет Балчик

РЕШИ:

1.                 В изпълнение на чл. 4, т. 4.1 и т. 4.2 от Договор № BG161PO001/1.1-10/2010/006 от 09.08.2011 г. за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Балчик и МРРБ за Проект „Балчик - сцена на изкуствата", дава съгласие кмета на Община Балчик или упълномощено от него лице да подпише Запис на заповед по образец от Управляващия орган без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платима на предявяване в полза на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие" - Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие", в размер до 174 742,05 лв. (сто седемдесет и четири хиляди седемстотин четиридесет и два лева и пет стотинки) - представляваща 35 % от размера на безвъзмездната финансова помощ по проекта за срок до 09.10.2013г. (два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ);

2.                 Възлагам на Кмета на Община Балчик или упълномощено от него лице да подготви необходимите документи, във връзка с получаване на авансово плащане по Договор    № BG161PO001/1.1-10/2010/006 от 09.08.2011 г.;

3.                 Възлагам на Кмета на Община Балчик всички последващи юридически и фактически действия във връзка с изпълнението  на гореизложеното.

Гласували поименно със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0