• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 879 Протокол 67 от 30.08.2011 г.

Т.18. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за "Външна канализация на ПИ 62788.8.61 до заустване след водостока на път ІІІ-902" в землището на с. Рогачево.

Докладва: Митко Петров - зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 879:  I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Външна канализация на ПИ 62788.8.61 до заустване след водостока на път III-902" в землището на с. Рогачево, община Балчик.

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".

Гласували поименно със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0