• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 877 Протокол 67 от 30.08.2011 г.

Т.16. Предложение за отдаване под наем на училищни бюфети - публична общинска собственост.

    Докладва: Митко Петров - зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 877:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост; чл. 16, ал. 1 и ал. 2  от НОРПУРОИ Общински съвет - Балчик дава съгласието си да бъдат отдадени под наем съгласно предназначението си училищни бюфети, представляващи обособени части от имоти - публична общинска собственост, както следва:

1.1. Бюфет в Основно училище "Св.Св. Кирил и Методий" гр. Балчик, с площ от 20 м2, обособена част от сграда с идентификатор № 02508.79.75 по кадастралната карта на гр. Балчик - АОС № 577/2001 г., при начална годишна наемна цена: 288.00 лв. /двеста осемдесет и осем лева/, без ДДС;

Гласували поименно със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0


1.2. Бюфет в Основно училище "Антим І" гр. Балчик с площ от 60 м2, представляващ обособена част от сграда с идентификатор № 02508.69.96 по кадастралната карта на гр. Балчик - АОС № 579/2001 г., при начална годишна наемна цена: 864.00 лв. /осемстотин шестдесет и четири лева/, без ДДС; 

Гласували поименно със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0

 

1.3. Бюфет СОУ "Христо Ботев" гр. Балчик с площ от 60 м2, представляващ обособена част от сграда с идентификатор № 02508.84.109 по кадастралната карта на гр. Балчик - АОС № 39/1997 г., при начална годишна наемна цена: 864.00 лв./осемстотин шестдесет и  четири лева/, без ДДС;

Гласували поименно със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0

 

2. Имотите - публична общинска собственост по т.1 да бъдат отдавани под наем за срок от 5 /години/, след провеждане на публичен търг;

3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по търговския закон.

         4. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите се правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

Гласували поименно със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0