• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 876 Протокол 67 от 30.08.2011 г.

Т.15. Предложение за учредяване сервитути в полза на "Национална електрическа компания" ЕАД, върху поземлени имоти, общинска собственост.

    Докладва: Митко Петров - зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 876:  I. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8, от ЗМСМА, чл. 25, ал. 4, във връзка с ал. 3, т. 1 и ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; предвид чл. 192, ал. З и чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията; чл. 64, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Закона за енергетиката, писмо с вх.№ 63-894-2/28.03.2011 год. на управителя на Предприятие "Трафоелектроинвест" към Националната електрическа компания, и във връзка с Протокол (Решение) №1/19.05.2011год. на комисия назначена със Заповед № 398/16.05.2011год. на Кмет на община Балчик, общински съвет - Балчик дава съгласието си да бъдат учредени сервитути в полза на "Национална електрическа компания" - ЕАД, с ЕИК 000649348, върху поземлени имоти - общинска собственост, които попадат в обхвата на електропровод ВЛ 110kV п/ст "Добрич" - п/ст "Каварна 2" / Маяк /, както следва:

№ на имот

Начин на трайно ползване

Вид територия

Обща площ

на имота в дка

Площ заета от сервитута на ВЛ в дка

Собственик

АОС


66250.21.85

нива

Земеделска територия

20

1,46

Община Балчик

3144/2007


66250.22.65

пасище

Земеделска територия

51,453

1,034

Община Балчик

1359/2004

66250.28.7

нива

Земеделска територия

34

0,875

Община Балчик

1061/2004

66250.28.72

За

животновъден комплекс

Земеделска територия

32,555

3,764

Община Балчик

4128/2011

66250.28.73

пасище

Земеделска територия

16,202

4,385

Община Балчик

1358/2004

24387.17.78

пасище

Земеделска територия

130,437

2,602

Община Балчик

254/2011

18160.51.105

нива

Земеделска територия

80,716

0,038

Община Балчик

4127/2011

18160.102.40

нива

Земеделска територия

35,25

0,873

Община Балчик

706/2002
 

ІІ. Упълномощава кмета на общината да извърши последващите правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.

Гласували поименно със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0