• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 875 Протокол 67 от 30.08.2011 г.


ОТМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ № 458, протокол № 29 от 18.10.2018 г.

Т.14. Предложение за продажба чрез конкурс на общински имоти в местността "Двете чешми" град Балчик.

    Докладва: Митко Петров - зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 875:  І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 75 от НОРПУРОИ - приета с Решение №238/27.02.2009 г. изм. и доп. с Решение №748/17.02.2011 г. на общински съвет - Балчик и във връзка с Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2011 година:

          1. Общински съвет дава съгласието си да бъде извършена продажба чрез публично оповестен неприсъствен конкурс на 57 /петдесет и седем/ броя неурегулирани поземлени имоти в гр. Балчик, район "Двете чешми" - частна общинска собственост, съгласно приложение 1.

2. Одобрява пазарните оценки на имотите, съгласно приложение 1

3. Конкурсът да се проведе при следните условия:

             3.1. Начална цена не по-ниска от пазарната оценка на имота, съгласно приложение 1;

             3.2. В конкурса имат право да участват жители на град Балчик - досегашни ползватели на обявените за продажба имоти или техни наследници по права линия.

            3.3.  За ползвател да се счита лице, което отговаря поне на едно от следните  условията:

          - Имотът да му е предоставен за задоволяване на нуждите от селскостопанска продукция на него и членовете на неговото семейство, като предоставянето е от Община Балчик /ОбНС - Балчик/ съгласно удостоверение, служебна бележка, декларация или друг документ.

          - Да е абонат на експлоатационно  дружество ВиК или ЕОН, което да се удостоверява с документ от съответното дружество;

          3.4. Всеки участник в конкурса има право да кандидатства за закупуване само на един имот в м. "Двете чешми".


         ІІ. Упълномощава Кмета на общината  да проведе конкурса за продажба на описаните имоти и сключи договори със спечелилите участници.

Гласували поименно със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0