• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 874 Протокол 67 от 30.08.2011 г.

Т.13. Предложение за корекция на бюджета за сметка на планирания резерв по бюджет 2011 година.

    Докладва: Митко Петров - зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 874: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Балчик:

        1. Дава съгласието си за сметка на резерва в местни дейности,  да бъде  коригирана спортната програма в увеличение на разходите заложени в дейност 714 „ Спорт„ както следва:

-   Кметство с. Змеево            увеличение в размер на         ...  4 000  лева

-   Кметство с. Стражица       увеличение в размер на  ...11 720  лева - Общинска администрация  за финансова помощ на Клуб "Дионис-95"                                   увеличение в размер на  ...2 000  лева

2.     Упълномощава кмета на  Общината да извърши последващи  правни и разпоредителни действия по изпълнение на решението.

Гласували поименно със "За" - 14, "Против" - 0, "Въздържал се" - 2