• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 873 Протокол 67 от 30.08.2011 г.

Т.12. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Сунай Халкинов Муйдинов, по отношение на поземлен имот № 02508.84.58.

Докладва: Митко Петров - зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 873: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94С-923-2/30.05.2011 г., общински съвет - Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Сунай Халкинов Муйдинов от гр. Балчик, ул. "Бяло море" №12, по отношение на ПИ № 02508.84.58 по кадастралната карта на гр. Балчик, целият с площ от 560 м2, като Сунай Халкинов Муйдинов изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 35.00 м2 /тридесет и пет квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4126/01.08.2011 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на  2 100.00 лв. /две хиляди и сто лева /, без ДДС. 

         3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.  

Гласували поименно със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0