• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 872 Протокол 67 от 30.08.2011 г.

Т.11. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Радомир Тодоров Плугаров и Пламен Тодоров Плугаров, по отношение на поземлен имот № 53120.504.148.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 872: 1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка с молба вх. № 94Р-439-1/06.07.2011 г., общински съвет - Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Радомир Тодоров Плугаров и Пламен Тодоров Плугаров от гр. Силистра, ул. "Минзухар" №29, по отношение на ПИ № 53120.504.148 по кадастралната карта на с. Оброчище, целият с площ от 511 м2, като Радомир и Пламен Плугарови изкупят частта на Община Балчик, равняваща се на 31.00 м2 /тридесет и един квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4126/01.08.2011 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1 240.00 лв.  /хиляда  двеста и четиридесет лева /, без ДДС. 

         3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.  

Гласували поименно със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0