• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 871 Протокол 67 от 30.08.2011 г.

Т.10. Предложение за изменение и допълнение на Решение 634 по Протокол № 58 от заседание на ОбС-Балчик, проведено на 27.04.2007 година.

    Докладва: Митко Петров - зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 871: На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр.с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 218/07.4.2011г. на МС на РБ и писмо вх. №53-07-1 5/01.8.2011г. от директора па УБГ - Двореца, Общински съвет - Балчик не дава съгласието си за изменение на т. 1 на Решение № 634 по Протокол № 58 or 27.4.2007 г.

Гласували поименно със "За" - 5, "Против" - 0, "Въздържал се" - 12