• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 870 Протокол 67 от 30.08.2011 г.

Т.9. Предложение за одобряване пазарна оценка за продажба на общински имот.

    Докладва: Митко Петров - зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 870: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 45, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка със заявление вх. № 94В-255-2/21.07.2011 г., одобрява пазарна оценка в размер на 6 030.00 лв. /шест хиляди и тридесет лева/, без ДДС за продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.72.17 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ VІІІ, кв. 3 по ПУП на гр. Балчик/, с площ от 335 м2 /триста тридесет и пет квадратни метра/, актуван с АОС № 3788/15.10.2009 г.  

Гласували поименно със "За" - 15 "Против" - 0, "Въздържал се" - 0