• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 869 Протокол 67 от 30.08.2011 г.

Т.8. Предложение за допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик.

    Докладва: Митко Петров - зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 869: На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. І, т. 7 от ЗМСМА и чл. 30,ал.ІІ от ЗОЗЗ , общински съвет - Балчик приема допълнение на "Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик",  както следва:

 В чл. 47, глава втора, раздел ІХ "Такси и цени на услуги, уредени в други закони" се създава нова  алинея трета, със следния текст:

(3) При промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за неземеделски нужди, включително в случаите по чл. 29, ал. 3 и ал. 4 от ЗОЗЗ се заплаща такса на основание чл. 30, ал. 2 от ЗОЗЗ.

Размерът на таксата за промяна на предназначението на земеделска земя се определя от:

1. бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за категоризация, изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение (ДВ, бр. 90 от 1996 г.);

2. размера на земята, включена в границите на определената площадка или трасе на обекта;

3. местонахождението на земята съобразно категорията на населеното място, определена по реда на чл. 36, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България;

4. вида на обекта;

5. възможността за напояване.

Размерът на таксата се определя по формулата:

Т = СББ x Кплощ  x  Кк x  Кпол,

където:

Т е таксата за промяна на предназначението на 1 дка. земеделска земя (лв.);

СББ - средният бонитетен бал за съответната категория земеделска земя при неполивни условия; за некатегоризируема земя СББ е 2,5;

Кплощ - коефициентът за площта на земята, необходима за обекта;

Кк - коефициентът за категорията на населеното място;

Кпол - коефициентът за поливност.

Коефициентът за площта на земята се определя в зависимост от размера на земята, необходима за обекта, и от вида на обекта, както следва:

1. за изграждане на:

- търговски обекти;

- производствени обекти;

- складови обекти;

- административни обекти;

- курортни обекти;

- туристически и спортни обекти;

- жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи.

а) при площ до 1 дка.  включително - 2.00 ;

б) при площ над 1 до 5 дка. включително - 3.00 ;

в) при площ над 5 до 10 дка. включително - 4.00 ;

г) при площ над 10 дка. - 5.00 .;

2. за обекти - публична държавна и публична общинска собственост; здравни обекти; обекти на науката, образованието и културата; обекти на енергетиката и транспорта; обекти със социално предназначение; обекти за опазване и възстановяване на околната среда; обекти, свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии; обекти на отбраната и националната сигурност; обекти, свързани с производството, съхранението и преработката на селскостопанска продукция, както и обекти на хранително-вкусовата промишленост; стокови тържища за непреработена растителна и животинска продукция; обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника; хидромелиоративна инфраструктура; игрални полета на игрища за голф.

независимо от размера на площта, която се засяга - 2.00 ;

3. за имоти, които са разположени в едно и също землище и за които предложения за промяна на предназначението са внесени от един и същ собственик или лице, което има право да строи в чужд имот, коефициентът за площ по т. 1 се определя въз основа на сумата от площите на всички имоти независимо от броя на изработените за тях подробни устройствени планове.

Коефициентът за категорията на населеното място се определя в зависимост от групата по категория на населеното място и от вида на обекта, както следва:

Групи по категория

Вид на обектапо т.1

по т.2

1.

За земи в землищата на
населени места от I, II
и III категория, нацио-
нални курорти и земли-
ща на населени места,
граничещи с морската
брегова ивица

13,00

1,20

2.

За земи в землищата на
населени места от IV и
V категория

9,00

0,80

3.

За земи в землищата на
населени места от VI,
VII и VIII категория

6,00

0,50


За линейни обекти коефициентът е 1,00 .

Коефициентът за поливност при поливни условия е 1,20 , а при неполивни - 1,00 .

При изграждане на оранжерии, разсадници и други обекти за производство на земеделска продукция такса се заплаща само за тази част от земята, която се застроява със спомагателни сгради, съоръжения и комуникации и от нея пряко не се получава земеделска продукция.

Таксата за всички спомагателни и допълнителни обекти, за инженерната  инфраструктура и комуникациите, намиращи се във и извън границите на площадката (трасето) на основния обект, се определя в зависимост от вида на обекта, за който се иска промяна на предназначението на земеделските земи.

Не се заплаща такса за строителство при условията на чл.4, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; за засаждане на горски дървесни видове; за земи изключени от строителните граници на населените места, определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, когато отново се иска включването им в същите граници; за строителство, свързано с прилагане на технологии и мероприятия по чл. 7 от ЗСПЗЗ, както и за земи, предоставени безвъзмездно въз основа на акт на Министерския съвет на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.

Не се заплаща такса от държавата и от общините, когато се променя предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за изграждане на обекти публична държавна или публична общинска собственост.

Отм. с Решение № 182,22.11.2011 год. на ДАС: При внасяне искане за разглеждане от Общински съвет - Балчик  за изразяване на предварително съгласие за смяна на предназначението на земи от общинския поземлен фонд от физически и юридически лица  се заплаща такса от  20.00 лв. на декар."

"Бонитетна категория "  е относителна оценка на конкретни почвено-климатични условия спрямо пригодността на земята за отглеждане на определена селскостопанска култура.

Гласували поименно със "За" -13, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0