• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 868 Протокол 67 от 30.08.2011 г.

Т.7. Предложение за приемане информация за текущото изпълнение на бюджета на община Балчик за първото шестмесечие на 2011 година

    Докладва: Митко Петров - зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 868: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 1 от Закона за общинските бюджети  и чл. 43 от Наредбата  за съставянето,  изпълнението и отчитането на бюджета на община Балчик, Общински съвет Балчик

1. Утвърждава извършени представителни разходи за първото шестмесечие на 2011 година, в размер на 20 193 лв.

       в т.ч.:

            - кмет на Община             8 583 лв.

            - председател на ОбС     10 815 лв.

            - сдружение на кметове         40 лв.

            - кметове на кметства          755 лв.

Гласували поименно със "За" - 15, "Против" - 0, "Въздържал се" - 2

 

2. Утвърждава извършени разходи през първо шестмесечие на 2011 г. за командировки на кмета и председателя на ОбС общо в размер на 2 727 лв.

      в т.ч.

            - кмет на Община             874 лв.    командировки в страната

            - кмет на Община          1 146 лв.    командировки в чужбина

           - председател на ОбС      707 лв.    командировки в страната

Гласували поименно със "За" - 12, "Против" - 0, "Въздържал се" - 2