• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 867 Протокол 67 от 30.08.2011 г.

Т.6. Предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване на Министерството на правосъдието, Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", за нуждите на Пробационно звено град Балчик, помещение, находящо се в административна сграда на ул. "Дионисополис" № 2.

    Докладва: Митко Петров - зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 867: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост; чл. 58, ал. 2 и ал. 3 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик и във връзка с писмо вх. №16-18-35/21.072011 г. от Гичо Гичев - Началник на Областна служба "Изпълнение на наказанията" - Добрич:

             1. Общински съвет Балчик дава своето съгласие и предоставя за безвъзмездно ползване на Министерство на правосъдието, Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", Областна служба "Изпълнение на наказанията" гр. Добрич, представлявана от началника Гичо Гичев, за нуждите на Пробационно звено гр. Балчик, обособена част от имот - публична общинска собственост, съгласно АОС № 58/1998 г., а именно: помещение с площ от 21 м2, находящо се на първия етаж от двуетажна административна сграда на ул. "Дионисополис" № 2, гр. Балчик, с идентификатор 02508.84.385.1 по кадастралната карта на гр. Балчик.

             2.  Определя срок на безвъзмездното ползване:  5 /пет/ години, считано от датата на подписване на договор между страните.

             3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по издаване на заповед и сключване на договор.

Гласували поименно със "За" - 17 "Против" - 0, "Въздържал се" - 0