• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 866 Протокол 67 от 30.08.2011 г.

Т.5. Предложение за даване на разрешение за формиране на паралелки под минималния брой ученици и слети паралелки в общинските училища за учебната 2011/2012 година.

    Докладва: Митко Петров - зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 866: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 23 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 2 и 7 от НАРЕДБА № 7/2000 г. на МОН за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (Обн. ДВ. бр.4 от 12 Януари 2001г., последно изм. ДВ. бр. 75 от 24 Септември 20Юг.), във връзка с докладни записки от директорите на ОУ Соколово и ОУ Сенокос с вх. № № 31-12-9/14.07.2011 г. и 31-26-2/28.07.2011 г. и становища от началника на РИО Добрич с изх. № ОМД 11-2296/21.07.2011 г., Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

I. Разрешава изключения от минималния брой на учениците в паралелките в ОУ „В. Левски" с. Соколово, ОУ „Г. С. Раковски" с. Сенокос и ПУИ "Акад. Т. Самодумов" с. Кранево за учебната 2011/2012 година, по чл. 11, ал. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 7/29.12.2000 г., както следва:

1. ОУ "Васил Левски" село Соколово                  за доп. финансиране

I клас                                                                           12 ученици          4 уч.

ІІ и ІV клас, слята    12 + 6 =                              18 ученици          -    

VІІ и VІІІ клас, слята 13 + 5 =                            18 ученици          -


2. ОУ "Г. С. Раковски" село Сенокос_                 за доп. финансиране

ІІ клас                                                                 15 ученици          1 уч.

ІІІ клас                                                                15 ученици          1 уч.

VІ клас                                                               16 ученици          2 уч.

VІІ клас                                                              16 ученици          2 уч.

VІІІ клас                                                             16 ученици          2 уч.


3. ПУИ "Акад. Т. Самодумов" с. Кранево   за доп. финансиране

ІІ и ІІІ клас, слята         3 + 5 =                           8 ученици


ІІ. Осигурява допълнително финансиране от местни приходи в размер на 25 на сто от размера на единния разходен стандарт за издръжка на ученик, умножен по 12 ученици, общо за двете училища.


ІІІ. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Гласували поименно със "За" - 15, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0