• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 865 Протокол 67 от 30.08.2011 г.


Т.4. Предложение за приемане на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие "БКС" гр. Балчик.

Докладва: Митко Петров - зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 865: На основание чл. 21, ал. 2, предложение първо от ЗМСМА ,чл. 52, ал. З от ЗОС, Общински съвет - Балчик:

1. Приема Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие "БКС" гр. Балчик. (Съгласно приложение)

2. В съответствие с чл. 39, ал. 1, т. 4 от ЗНА, възлага на председателя на ОбС да извърши последващото действие по чл. 37, ал. З от Закона за нормативните актове.

Гласували със "За" - 16, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0