• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 864 Протокол 67 от 30.08.2011 г.

Т.3. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план в обхват ПИ 02508.88.725 за "Газопроводно отклонение за захранване на ПИ 02508.536.215" по кадастралната карта на гр. Балчик.

Докладва: Митко Петров - зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 864: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план в обхват ПИ 02508.88.725 за "Газопроводно отклонение за захранване на ПИ 02508.536.215" по кадастралната карта на гр. Балчик".

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".

Гласували със "За" - 15, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0