• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 862 Протокол 67 от 30.08.2011 г.


т.1. Предложение за разглеждане на заявление от "Храброво Уинд 1" ООД и "Храброво Уинд 2" ООД град Варна за съгласуване преминаването през имоти - общинска собственост на подземен електропровод Ср. Н. от ветрогенератори в землището на с. Храброво до подстанция "Нона" град Добрич.

    Докладва: Митко Петров - зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 862: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; Чл. 124, ал. 4 от ЗУТ и във връзка с издаването на Заповед за допускане за изработване на Парцеларен план от Областния Управител на Област Добрич Общински съвет - Балчик съгласува преминаването на подземен елекропровод Ср. Н. от ветрогенератори в землището на село Храброво, общ. Балчик до подстанция "Нона" гр. Добрич през следните имоти - общинска собственост, находящи се в землището на село Храброво, общ. Балчик: ПИ №№ 77390.21.67; 77390.501.11; 77390.501.1; 77390.22.64; 77390.22.66; 77390.22.67; 77390.26.37 и 77390.27.65, всички по кадастралната карта на село Храброво.

Гласували поименно със "За" - 16, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0