• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 842 Протокол 66 от 27.07.2011 г.

т. 1. Предложение за предоставяне на имоти за безвъзмездно управление на Исторически музей - Балчик.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 842: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската собственост; чл. 14, ал. 2 и чл. 17 ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик:

1. Общински съвет Балчик дава своето съгласие и предоставя безвъзмездно за управление на Исторически музей - Балчик, Булстат 000842945, със седалище и адрес на управление: гр. Балчик, ул. "Димитър Желев" № 2, представляван от Радостина Енчева Господинова - Директор, следните имоти - публична общинска собственост:

1.1.Двуетажна масивна нежилищна сграда - Исторически музей, гр. Балчик, ул. "Димитър Желев" № 2, със застроена площ 340 м2 и идентификатор 02508.87.127.1 по кадастралната карта на гр. Балчик, актуван с акт за публична общинска собственост № 55/09.01.1998 г.;

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 1

1.2.Двуетажна масивна нежилищна сграда - Етнографска къща, гр. Балчик, ул. "Димитър Желев" №3, със застроена площ 106 м2 и идентификатор 02508.87.36.1 по кадастралната карта на гр. Балчик, актуван с акт за публична общинска собственост № 59/19.01.1998 г.;

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 1

1.3.Двуетажна масивна нежилищна сграда - Художествена галерия, гр. Балчик ул. "Отец Паисий" №4, със застроена площ 480 м2 и идентификатор 02508.84.359.1 по кадастралната карта на гр. Балчик, актуван с акт за публична общинска собственост № 37/10.09.1997 г.

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 1