• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 841 Протокол 65 от 19.07.2011 г.

т. 1. Предложение за придобиване от община Балчик в собственост на 100% от капитала на "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ТУЗЛАТА" ЕООД

 

РЕШЕНИЕ 841: На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет- Балчик дава съгласието си Община Балчик да придобие безвъзмездно  100%  /сто процента/ от капитала на "Специализирана болница за рехабилитация - Тузлата" ЕООД.

Упълномощава кмета Николай Ангелов да предприеме необходимите фактически и правни действия по реализиране на решението.

 

Гласували със "За" - 16, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0