• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 840 Протокол 64 от 07.06.2011 г.

Т. 19. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за "Външно кабелно електрозахранване от БКТП 1х1000 kVА, 20/0,4 kV в ПИ 39459.503.179 по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик, до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 39459.3.43 по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 840: I. На основание чл. 21, ал. 1. т. П от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Външно кабелно електрозахранване от БКТП 1x1000 кVА, 20/0,4кV в ПИ 39459.503.179 по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик, до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 39459.3.43 по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик".

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".

Гласували със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0