• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 839 Протокол 64 от 07.06.2011 г.

Т.18. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за "Кабелна линия 20 kV, отклонение от ВЕЛ 20 kV, извод "Ляхово" за захранване на табло тип МТТ в ПИ 58270.24.26 по кадастралната карта на с. Пряспа, община Балчик.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 839: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Кабелна линия 20кV, отклонение от ВЕЛ 20кV, извод "Ляхово" за захранване на табло тип МТТ в ПИ 58270.24.26 по кадастралната карта на с . Пряспа, община Балчик".

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".

Гласували със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0