• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 838 Протокол 64 от 07.06.2011 г.

Т.17. Предложение за приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Балчик за 2012 година.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 838: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 2 и чл. 19, ал. 3 от Закона за социалното подпомагане, общински съвет - Балчик

РЕШИ:

Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община Балчик за 2012 година.

Гласували със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0