• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 837 Протокол 64 от 07.06.2011 г.

Т.16. Даване съгласие община Балчик да кандидатства с проектно предложение по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001.1-12/2011 "Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск" по ОП "Регионално развитие 2007-2013".

         Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 837:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с кандидатстването на община Балчик с проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 "Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск" и във връзка с одобрен ПУП за гр. Балчик, ж.к. Балик, Втора зона, кв.148, УПИ № III за ЦНСТ, Общински съвет Балчик

РЕШИ:

1.     Общински съвет Балчик,  дава съгласие  Община Балчик да кандидатства с проектно предложение по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 "Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск" по ОП „Регионално развитие 2007-2013";

2.     Общински съвет Балчик поема ангажимент за създаването на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип;

3.     Общински съвет Балчик поема ангажимент, до приключване на строителните работи по изпълнението на  настоящия проект, да се стартира със създаването на услугата;

4.     Общински съвет Балчик декларира, че услугата Център за настаняване от семеен тип ще бъде подържана минимум 5 (пет) години след създаването й;

5.     Общински съвет - Балчик декларира, че предназначението  на сградата/помещенията, обект  на интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта, както и че няма да бъде отдаван за стопанисване на други физически или юридически лица;

6.     Общински съвет - Балчик декларира, че сградата/помещенията, обект  на интервенция по проекта, ще бъдат използвани за предоставянето на социални услуги в общността за период не по-малък от 10 (десет) години след приключване на дейностите по проекта;

7.     Общински съвет - Балчик декларира, че децата ще бъдат прехвърлени в новосъздадената услуга в срок до три месеца след приключване на дейностите по проекта;

8.     Общински съвет - Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с подготовката и реализирането на  проектното предложение.

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0