• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 836 Протокол 64 от 07.06.2011 г.

Т.15. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

2. Вносител: Камен Спиров - председател на ПКОМСД

РЕШЕНИЕ 836:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик отпуска еднократни финансови помощи, както следва:

1. Стефка Асенова Костова от с. Оброчище, ул. "Цветница" № 8, в размер на 350.00 (триста и петдесет) лева, за транспорт до град София, за явяване на НЕЛК.

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0