• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 835 Протокол 64 от 07.06.2011 г.

Т.15. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

1. Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗСК

РЕШЕНИЕ 835:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик отпуска еднократна финансова помощ, както следва:

1. Димитър Петров Христов от гр. Балчик, ул. "Средна гора" № 4, за оперативна интервенция,  в размер на 300.00 (триста) лева.

Гласували поименно със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0

2. Иван Петров Димитров от с. Кранево, ул. "Черно море" № 23, за оперативна интервенция, в размер на 300 (триста) лева.

Гласували поименно със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0

3. Севилджан Ниязиева Шерифова от гр. Балчик, ж.к. "Балик", бл. 16, вх. Б, за закупуване на скъпо струващи лекарства, в размер на 300.00  (триста) лева.

Гласували поименно със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0