• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 833 Протокол 64 от 07.06.2011 г.

Т.13. Разглеждане отчет за дейността на "МБАЛ - Балчик" ЕООД за 2010 година.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗСК

РЕШЕНИЕ 833:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик приема Отчет за дейността, Годишен финансов отчет и Годишна данъчна декларация на "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ" ЕООД за 2010 година.

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0