• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 832 Протокол 64 от 07.06.2011 г.

Т.12. Предложение за продажба чрез търг на общински имот, представляващ УПИ ІІ, кв. 6 по ПУП на с. Църква, с идентификатор № 78639.501.323.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 832:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г., Общински съвет - Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4003/16.05.2011 г., представляващ УПИ ІІ, кв. 6 по ПУП на с. Църква, поземлен имот с идентификатор № 78639.501.323 по кадастралната карта на с. Църква, с площ от 1333 м2  /хиляда триста тридесет и три квадратни метра/.  

         2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 19 995.00 лв. /деветнадесет хиляди деветстотин деветдесет и пет лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

         3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Гласували поименно със "За" - 20, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0