• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 830 Протокол 64 от 07.06.2011 г.

              Т.10. Предложение за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2011 година.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 830:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет - Балчик актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2011 г., приета с решение № 752 от 17.02.2011 г., като допълва:

1.     Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следните  имоти:

-         Дворно място с площ от 940 м2, представляващо поземлен имот № 78639.501.324 по кадастралната карта на с. Църква;

-         Дворно място с площ от 1333 м2, представляващо поземлен имот № 78639.501.323 по кадастралната карта на с. Църква.

Гласували поименно със "За" - 20, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0