• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 829 Протокол 64 от 07.06.2011 г.

РЕШЕНИЕ 829:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост; чл. 16, ал. 1 и ал. 2  от НОРПУРОИ, Общински съвет - Балчик не дава съгласието си да бъдат отдадени под наем съгласно предназначението си паркинг и временен паркинг, представляващи имоти или части от имоти - публична общинска собственост, както следва:

1.1 Паркинг "Морска гара" гр. Балчик с площ от 1 472 м2, представляващ ПИ № 02508.86.85 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 1


1.2. Временен паркинг до коммплекс "Тих кът" гр. Балчик с площ от 800 м2, представляващ обособена част от ПИ № 02508.7.109 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 1