• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 828 Протокол 64 от 07.06.2011 г.

Т.9. Предложение за отдаване под наем чрез търг на паркинги, временни паркинги и паркоместа, представляващи имоти или част от имоти - публична общинска собственост.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 828:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост; чл. 16, ал. 1 и ал. 2  от НОРПУРОИ, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да бъдат отдадени под наем съгласно предназначението си паркинги, временни паркинги и паркоместа, представляващи имоти или части от имоти - публична общинска собственост, както следва:

1.1. Паркинг "Двореца" гр. Балчик с площ от 1 205 м2, представляващ обособена част от  ПИ № 02508.7.138 по кадастралната карта на гр. Балчик, при начална годишна наемна цена: 5 494.80 лв., без ДДС.

Гласували поименно със "За" - 20, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0

 

1.2. Временен паркинг в района на алея "Ехо" гр. Балчик с площ от 2 025 м2, представляващ ПИ № 02508.87.187 по кадастралната карта на гр. Балчик, при начална годишна наемна цена 9 234.00 лв. без ДДС.

Гласували поименно със "За" - 20, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0


1.3. 50 броя паркоместа по алея "Ехо" /от летен кинотеатър до паркинг "Двореца"/ и 40 броя паркоместа по ул. "Албенски път" /от паркинг Двореца до кръстовището/ гр. Балчик, обособени части от ПИ № 02508.7.138 по кадастралната карта на гр. Балчик, с обща площ 900 м2, при начална годишна наемна цена 4 104.00 лв.  

Гласували поименно със "За" - 20, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0


2. Имотите - публична общинска собственост по т. 1 да бъдат отдавани под наем за срок от 1 година, след провеждане на публичен търг;

         3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по търговския закон.

         4. Фирмата,  спечелила търга и сключила договор за наем за паркинг "Двореца", се задължава да осъществява и пропусквателен режим по алеята, водеща към АПК "Двореца".  

5. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите се правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

Гласували поименно цялото решение със "За" - 20, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0