• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 827 Протокол 64 от 07.06.2011 г.

Т.8. Предложение за предоставяне от страна на община Балчик на ПСОВ - Албена за стопанисване и управление на ВиК ЕООД - Добрич.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 827:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8,  ал. 1 от ЗОС, чл. 198г, т. 2 във връзка с 198б, т. 3 и чл. 198о от Закона за водите и § 30 от ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009 г., изм. и доп., бр. 95 от 2009 г.),Общински Съвет - Балчик,

РЕШИ:

1. Предоставя управлението, поддръжката и експлоатацията на ПСОВ - Албена публична общинска собственост, актуван с АПОС № 181 от 06.07.2009 г. на „ВиК" ЕООД град Добрич, седалище и адрес на управление гр. Добрич, бул." Трети март", № 59, регистрирано по ф.д. № 520/1989г. на ОС-Добрич, действащ като оператор на съответната обособена територия.

2. Упълномощава кмета на община Балчик да сключи договор за управление, поддръжка и експлоатация на ПСОВ - Албена с „В и К" ЕООД - Добрич при условията на § 30 от ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 47 от 2009 г.. в сила от 23.06.2009 г., изм. и доп., бр. 95 от 2009 г.) за срок не по дълъг от 10 години.

Гласували поименно със "За" - 20, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0