• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 826 Протокол 64 от 07.06.2011 г.

              Т.7. Предложение за предоставяне от страна на община Балчик на ПСОВ - Балчик за стопанисване и управление на ВиК ЕООД - Добрич.

                   Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 826:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 198г, т. 2 във връзка с 198б, т. 3 и чл. 198о от Закона за водите и § 30 от ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009 г., изм. и доп.. бр. 95 от 2009 г.),Общински Съвет - Балчик,

РЕШИ:

1. Предоставя управлението, поддръжката и експлоатацията на ПСОВ - Балчик публична общинска собственост, актуван с АПОС № 190 от 23.06.2010 г., състояща се от 18 самостоятелни обекта, всеки с индивидуален идентификатор, подробно описани в АКТ № 190 на „В и К" ЕООД град Добрич, седалище и адрес на управление гр. Добрич,                  бул." Трети март"№ 59, регистрирано по ф.д. № 520/ 1989г. на ОС-Добрич, действащ като оператор на съответната обособена територия.

2. Упълномощава кмета на община Балчик да сключи договор за управление, поддръжка и експлоатация на ПСОВ - Балчик с „В и К" ЕООД - Добрич при условията на § 30 от ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009 г., изм. и доп., бр. 95 от 2009 г.) за срок не по дълъг от 10 години.

Гласували поименно със "За" - 20, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0