• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 825 Протокол 64 от 07.06.2011 г.

Т.6. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Николинка Иванова Георгиева, по отношение на ПИ № 78639.501.27 по кадастралната карта на с. Църква.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 825:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94Н-638-1/10.05.2011 г., общински съвет - Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Николинка Иванова Георгиева, по отношение на ПИ № 78639.501.27 по кадастралната карта на с. Църква, целият с площ от 1968 м2, като молителят изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 170.00 м2 /сто и седемдесет квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4001/13.05.2011 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1530.00 лв. /хиляда петстотин и тридесет лева /, без ДДС. 

         3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.  

Гласували поименно със "За" - 20, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0