• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 824 Протокол 64 от 07.06.2011 г.

Т.5. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и "ТЕ ЕМ ПЕ" ЕООД с. Сенокос, по отношение на ПИ № 66250.501.165 по кадастралната карта на с. Сенокос.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 824:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 30-1675-1/21.04.2011 г., общински съвет - Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и "ТЕ ЕМ ПЕ" ЕООД с. Сенокос с ЕИК 201114770, представлявано от Таддаус Промбергер,  по отношение на УПИ ІХ-165, кв. 14 по ПУП на с. Сенокос, ПИ № 66250.501.165 по кадастралната карта на с. Сенокос, целият с площ от 952 м2, като молителите изкупят частта на Община Балчик, равняваща се на 272.00 м2 /двеста седемдесет и два квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 3999/28.04.2011 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 2176.00 лв. /две хиляди сто седемдесет и шест лева /, без ДДС. 

         3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.  

Гласували поименно със "За" - 20, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0