• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 823 Протокол 64 от 07.06.2011 г.

Т.4. Предложение за одобряване пазарна оценка за продажба на Поземлен имот с идентификатор № 66250.501.140 по кадастралната карта на с. Сенокос.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 823:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 45, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка със заявление вх. № 30-1676-1/21.04.2011 г., одобрява пазарна оценка в размер на 4 348.00 лв. /четири хиляди триста четиридесет и осем лева/, без ДДС за продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 66250.501.140 по кадастралната карта на с. Сенокос /УПИ VІ-140, кв. 24 по ПУП на с. Сенокос/, с площ от 1087 м2 /хиляда и осемдесет и седем квадратни метра/, актуван с АОС № 3472/16.02.2009 г.  

Гласували поименно със "За" - 20, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0