• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 822 Протокол 64 от 07.06.2011 г.

Т.3. Предложение за одобряване пазарна оценка за продажба на Поземлен имот с идентификатор № 02508.83.204 по кадастралната карта на град Балчик/.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 822:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 45, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка със заявление вх. № 94П-455-2/18.04.2011 г., одобрява пазарна оценка в размер на 2 960.00 лв. /две хиляди деветстотин и шестдесет лева/, без ДДС за продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.83.204 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ ХХVІ, кв. 86 по ПУП на гр. Балчик/, с площ от 74 м2 /седемдесет и четири квадратни метра/, актуван с АОС № 4000/02.05.2011 г.  

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0