• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 821 Протокол 64 от 07.06.2011 г.

Т.2. Предложение за одобряване пазарна оценка за продажба на Поземлен имот с идентификатор № 53120.505.307 по кадастралната карта на с. Оброчище /в.з. "Фиш-фиш", град Балчик/.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 821:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 45, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка със заявление вх. № 94Е-388-1/18.04.2011 г., одобрява пазарна оценка в размер на 11 674.00 лв. /единадесет хиляди шестстотин седемдесет и четири лева/, без ДДС за продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 53120.505.307 по кадастралната карта на с. Оброчище /УПИ ХХ-759, кв. 15 по ПУП на вилна зона "Фиш-фиш" гр. Балчик/, с площ от 449 м2  /четиристотин четиридесет и девет квадратни метра/, актуван с АОС № 3998/20.04.2011 г.  

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0