• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 820 Протокол 64 от 07.06.2011 г.

Т.1. Предложение за одобряване на устав и приемане на решение за членство на община Балчик в Асоциацията на еколозите от общините в България и заплащане на годишен членски внос.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 820:  На основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 15 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик:

1. Одобрява устава на Асоциацията на еколозите от общините в България и дава съгласието си Община Балчик да подаде заявление за членство и участие в Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ);

2. Определя за представител на община Балчик кмета на общината или упълномощено от него лице.

3. Съобразно проведено събрание на 01.12.2010 г. на АСЕКОБ и прието решение за членски внос в размер на 300.00 лв. (заплатен до 30 юни) или 350.00 лв. (заплатен след тази дата) за общини до 40 000 души, приема чл. внос за община Балчик да се заплаща в размер и сроковете определени от общото събрание на АСЕКОБ.

4. Възлага на Кмета на Общината извършване на всички последващи действия, свързани с изпълнение на настоящото решение.

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0