• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 818 Протокол 63 от 24.05.2011 г.

     т.5. Предложение за награждаване и подпомагане на абитуриенти по повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 818:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Докладни записки от директорите на СОУ "Христо Смирненски" с. Оброчище и ПГ за КОС "Алеко Константинов" гр. Балчик, с вх. № № 31-01-11/28.04.2011 г.; 31-09-7/28.04.2011 г., както и списъци, представени от директора на СОУ "Христо Ботев" гр. Балчик, Общински съвет - Балчик

реши :

1. Определя сумата 2100 лева като разход за награди на абитуриентите - отличници за 2011 г. ( по 150.00 лв. на човек), както следва:

1.     Александър Пейчев Пейчев  СОУ «Хр. Ботев» Балчик      150.00 лв.

2.     Денница Веселинова Вичева СОУ «Хр. Ботев» Балчик      150.00 лв.

3.     Димо Маринов Димов          СОУ «Хр. Ботев» Балчик      150.00 лв.

4.     Зорница Росенова Гочева     СОУ «Хр. Ботев» Балчик      150.00 лв.

5.     Йоана Михайлова Павлова    СОУ «Хр. Ботев» Балчик      150.00 лв.

6.     Калоян Насков Стаматов      СОУ «Хр. Ботев» Балчик      150.00 лв.

7.     Николай Стефанов Томов     СОУ «Хр. Ботев» Балчик      150.00 лв.

8.     Пламен Иванов Николов       СОУ «Хр. Ботев» Балчик      150.00 лв.

9.     Даниела Василева ДимитроваСОУ «Хр. Ботев» Балчик     150.00 лв.

10. Михаела Михайлова МихайловаСОУ «Хр. Ботев» Балчик 150.00 лв.

11. Анелия Димитрова Андреева         СОУ с. Оброчище                 150.00 лв.

12. Борислав Николаев Борисов СОУ с. Оброчище                 150.00 лв.

13. Виолета Христова Начева     ПГ за КОС Балчик                150.00 лв.

14. Моника Тодорова Вичева     ПГ за КОС Балчик                150.00 лв.

Всичко:                                                          2100.00 лв.

2. Определя сумата 4500.00 лева като разход за финансова помощ на абитуриенти от социално-слаби семейства за 2011 година (по 150.00лв. на човек), както следва:

№      Имена на абитуриента                  Училище                       Сума/лв.

1. Моника Николаева Николова      СОУ "Хр.Ботев"-Балчик       150 лв.

2. Анастас Илиев Папазов               СОУ "Хр.Ботев"-Балчик       150 лв.

3. Алтел Неждет Музафет               СОУ "Хр.Ботев"-Балчик       150 лв.

4. Костадин Спасов Пищалов                  СОУ "Хр.Ботев"-Балчик       150 лв.

5. Александър Иванов Сашев                   СОУ "Хр.Ботев"-Балчик       150 лв.

6. Атила Ерджан Ахмед                  СОУ "Хр.Ботев"-Балчик       150 лв.

7. Атанас Ангелов Панайотов         СОУ с. Оброчище                 150 лв.

8. Борислав Петров Байчев             СОУ с. Оброчище                150 лв.

9. Стела Стефанова Николова         СОУ с. Оброчище                 150 лв.

10. Тодор Димитров Иванов          СОУ с. Оброчище                 150 лв.

11. Васил Маринов Василев            СОУ с. Оброчище                 150 лв.

12. Димитрина Светозарова Куртева  СОУ с. Оброчище            150 лв.

13. Недялко Златков Илчев             СОУ с. Оброчище                 150 лв.

14. Никола Живков Николов          СОУ с. Оброчище                 150 лв.

15. Станислав Димитров Станчев  СОУ с. Оброчище                 150 лв.

16. Детелина Георгиева Радева       СОУ с. Оброчище                 150 лв.

17. Илиян Ангелов Николов           СОУ с. Оброчище                 150 лв.

18. Калина Георгиева Вангелова    СОУ с. Оброчище                 150 лв.

19. Мариян Василев Димитров       СОУ с. Оброчище                 150 лв.

20. Стелиян Йорданов Стоянов      СОУ с. Оброчище                 150 лв.

21. Янко Николов Янков                СОУ с. Оброчище                 150 лв.

22. Иван Стоянов Иванов               ПГ за КОС Балчик               150 лв.

23. Ивайло Симеонов Иванов                  ПГ за КОС Балчик                 150 лв.

24. Милен Александров Иванов     ПГ за КОС Балчик               150 лв.

25. Велка Александрова Иванова    ПГ за КОС Балчик               150 лв.

26. Александър Ралф Тиме             ПГ за КОС Балчик               150 лв.

27. Димитър Стефанов Димитров  ПГ за КОС Балчик               150 лв.

28. Сияна Янкова Алекова              ПГ за КОС Балчик               150 лв.

29. Джейлям Петрова Костадинова ПГ за КОС Балчик              150 лв.

30. Елис Ерол Бурхан                      ПГ за КОС Балчик               150 лв.

                            Всичко:                                                            4500 лв.

3. Определя сумата 1070.00 лева като разход за финансова помощ на паралелките, завършващи средно образование през 2011 г. , както следва:

№      Училище                             Паралелка             Бр.уч.        Лв./парал.

2.1. СОУ "Христо Ботев" гр. Балчик -    ХІІ А          24 уч.                   240 лева

2.2. СОУ "Христо Ботев" гр. Балчик -    ХІІ  Б          19 уч.                   190 лева

2.3. СОУ "Христо Смирненски"       -     ХІІ А          17 уч.                   170 лева

         с. Оброчище

2.4 СОУ "Христо Смирненски"        -     ХІІ Б           14 уч.                   140 лева

         с. Оброчище

2.5. ПГ за КОС гр. Балчик                 -     ХІІ А          18 уч.                   180 лева

2.6. ПГ за КОС гр. Балчик                 -     ХІІ Б           15 уч.                  150 лева      Всичко:                            6 бр. паралелки         107 учен.     1070 лева

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0