• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 815 Протокол 63 от 24.05.2011 г.

т.2. Награждаване на учители по повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 815:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с докладни записки от ОУ „Св. св. Кирил и Методий", ПГ за КОС „А. Константинов" и ПУИ „Акад. Т. Самодумов" с вх. №№ 31-05-11/04.05.2011, 31-09-6/28.04.2011г. и 31-18-4/03.05.2011, протоколи  и предложения от СОУ "Христо Ботев", ОУ "Антим І", СОУ „Хр. Смирненски" с. Оброчище, ОУ с. Сенокос, ОУ с. Соколово, ОДК Балчик, ЦДГ № 1 "Здравец", ОДЗ № 2 "Знаме на мира", ЦДГ Първи юни" Оброчище, Общински съвет - Балчик

реши:

1. По повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, награждава със званието "Учител на 2011 година в Община Балчик" и  парична награда от по 150.00 лева на човек следните учители:

СОУ "Христо Ботев" Балчик

1.     Маринела Александрова Данева - старши учител по български език и литература  в гимназиален етап

2.     Милка Тодорова Морянова - старши учител по английски език в прогимназиален етап

3.     Веска Тодорова Мартинова - старши учител, начален етап

ОУ "Антим І" Балчик

1.     Иван Христов Вълчиновски - педагогически съветник, дългогодишен учител по физическо възпитание и спорт

2.     Силвия Йорданова Георгиева - старши учител, начален етап

ОУ "Св.св. Кирил и Методий"

1.     Живка Василева Бошнакова - старши учител по химия и физика, прогимназиална степен

2.     Василка Петрова Коджабашева - старши учител, начален етап

СОУ "Хр. Смирненски" с. Оброчище

1.     Златозара Христова Петкова - инженер химик, старши учител в гимназиален етап

2.     Севдалина Йорданова Димова - старши учител по музика в прогимназиален етап

3.     Юлия Симеонова Нуредин - старши учител, начална степен

ОУ „Г. С. Раковски"с. Сенокос

1.     Румяна Василева Стоянова  - старши учител, английски език, начален етап

2. Илияна Димитрова Петрова - Старши учител по математика и информационни технологии  в прогимназиален етап

ОУ „Васил Левски" с. Соколово

1.     Марияна Йорданова Трендафилова - старши учител, начален етап

2.    Иван Христов Христов - старши възпитател  в прогимназиален етап

ПГ за КОС "Алеко Константинов" Балчик

1.     инж. Йорданка Иванова Неделева

ПУИ "Акад. Тодор Самодумов" с. Кранево

1. Галин Ангелов Грудев - старши учител  в прогимназиален етап

Общински детски комплекс Балчик

1.     Наталия Сидерова Златева - ръководител на клубове "Екология" и "Приложно изкуство"

Целодневни детски градини

1.     Радослава Христова Адамска - ЦДГ № 1 "Здравец" Балчик

2.     Недка Георгиева Тодорова - ОДЗ № 2 "Знаме на мира" Балчик

3.     Венета Ставрева Христова - ЦДГ № 3 "Чайка" Балчик

4.     Марийка Димитрова Петрова - ЦДГ "Дъга" с. Гурково

5.     Янка Енчева Христова - ЦДГ "Първи юни" с. Оброчище

2. Награждава с парична награда от по 150.00 лева на човек учители-пенсионери за дългогодишната им работа в образованието и във връзка с навършване на кръгли годишнини, както следва:

1. Киро Черкезов - учител по български език и литература, навършва 80 години

2. Димитър Енев - учител по математика, 75 години

3. Кина Димитрова - учител по биология, 75 години

4. Гена Найденова - учител по география, 70 години

3. С парична награда от по 500.00 лева за цялостен принос в областта на културния живот в Балчик се награждават:

1. Красимира Андреева Стоянова - дългогодишен хорист и солист на Смесен хор „Черноморски звуци" и Състав за популярни песни.

2. Йордан Цветанов Статков - режисьор на театрален състав при НЧ „Паисий Хилендарски 1870".

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0