• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 814 Протокол 63 от 24.05.2011 г.

т.1. Предложение за удостояване със званието "Почетен гражданин на град Балчик" Стефан Цанев и Ивайло Петров (посмъртно).

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 814: На основание член 21, ал. 1, т. 22 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик удостоява със званието „Почетен гражданин на град Балчик" Стефан Неделчев Цанев и Ивайло Петров Кючуков /посмъртно/.

Носителят на званието „Почетен гражданин" има право:

- Да бъде включен в състава на представителни делегации при посещения в страната и чужбина;

- Да участва в заседания на ОбС с право на съвещателен глас;

- Да участва в работни срещи, чествания, фестивали и други събития, организирани в Балчик.

Упълномощава кмета на общината да връчи почетна огърлица и грамота на удостоените или техните представители на празника на града - 24 май.

Гласували със "За" - 19,  "Против" - 0, "Въздържал се" - 0