• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 791 Протокол 62 от 28.04.2011 г.

1. Предложение за одобряване отчет на актуализираната общинска "Програма за управление на дейностите по отпадъците в община Балчик".

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 791: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик одобрява представеният отчет на актуализираната общинска "Програма за управление на дейностите по отпадъците община Балчик".

Гласували със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 1