• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 302 Протокол 30 от 06.04.2009 г.

РЕШЕНИЕ 302: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и Писмо вх. № 04-31-1/30.03.2009г. от Министерството на правосъдието,   общински съвет - Балчик:

1.Отменя Решение № 264/ 29.09.2005г по Протокол № 31 от проведено редовно заседание на ОБС Балчик

2. Изменя т. 2 от Решение № 463 по протокол №50/27.VI.2003 г. на Общински съвет - Балчик, като след думата "строеж" думите "и новообразувани УПИ XLIV- за Съдебна палата в кв. 89 с площ от 767кв.м по плана на град Балчик" се заличават, а на тяхно място се добавя следния текст: "на Министерството на правосъдието на РБ, върху 767 кв.м. и.ч. от УПИ XVIII в кв.193 по плана на гр. Балчик, одобрен със Заповед № 247/06.03.2003г. на кмета па Община Балчик, целия с площ от 2 134кв.м." След редакцията, текста на т.2 придобива следния вид: На основание чл. 37, ал. ІV от ЗОС, Общински съвет дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на строеж на Министерството на правосъдието на РБ, върху 767 кв.м. и.ч. от УПИ XVIII в кв.193 по плана на гр. Балчик, одобрен със Заповед № 247/06.03.2003г. на кмета на Община Балчик, целия с площ от 2 134кв.м., за изграждане на Съдебна палата.

3. Упълномощава Кмета на  Община Балчик, да извърши последващите фактически и правни действия по промяна на сключения договор в изпълнение на настоящото решение.