• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 771 Протокол 61 от 31.03.2011 г.

Т.1. Предложение за прекратяване откритата процедура за предоставяне на концесия за строителство - изграждане и експлоатация на сграда - подземен паркинг - гараж

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 771: Общинският съвет град Балчик, на основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, във връзка с чл. 60, ал. 1, т. 1 ЗК, реши:

I. Прекратява откритата процедура за предоставяне на концесия за строителство - изграждане и експлоатация на сграда - паркинг - гараж, за извършване на дейност за задоволяване на обществени потребности посредством съответни форми на стопанска експлоатация, в незастроен недвижим имот - публична общинска собственост находящ се в гр. Балчик, ул. „Приморска", представляващ ПИ №02508.86.82, с площ 778 м2, съгласно АОС №183/02.09.2009 год.

Решението подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от обнародването му във в-к „Държавен вестник" по реда на глава единадесет от Закона за концесиите.

Гласували поименно със "За" - 20, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0