• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 764 Протокол 60 от 09.03.2011 г.


Т.1. Предложение за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на модули за продажба на сувенири, поставени върху тротоар от лявата страна на алея "Двореца" град Балчик.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 764: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост; чл. 16 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска имущество, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да бъдат отдадени под наем 30 /тридесет/ броя еднотипни модули за продажба на сувенири, всеки с площ от 4.5 м2,  поставени върху части от имот - публична общинска собственост: тротоар от лява страна на алея "Двореца", представляващ ПИ № 02508.7.359 по кадастралната карта на гр. Балчик.  

2. Модулите да бъдат отдадени под наем за срок от 5 /пет/ години и след провеждане на публично оповестен конкурс.

         3. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на конкурса в размер на 1080 лв. /хиляда и осемдесет лева/ без ДДС.

Гласували със "За" - 18, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0